திட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்துவதில் பள்ளிக்கல்வித்துறை அதிகாரிகளின் பணிகளும் பொறுப்புகளும் - Kalviupdate

Latest

6 std Lesson plan

Click Here

7 std Lesson plan

Click Here

8 std Lesson plan

Click Here1-5 std guideCLICK HERE
9 std guide CLICK HERE
10 std guideCLICK HERE
11 std guideCLICK HERE
12 std guideCLICK HERE

Wednesday, May 24, 2023

திட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்துவதில் பள்ளிக்கல்வித்துறை அதிகாரிகளின் பணிகளும் பொறுப்புகளும்

 IMG_20230524_141433

திட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்துவதில்  APO (DPO), APO  (ELEMENTARY), DC (ELEMENTARY) , DEO (ELEMENTARY)  ஆகியோரின் பணிகளும் பொறுப்புகளும் தொடர்பாக  மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!


Download Proceedings ..

No comments:

Post a Comment