Kalviupdate: UGC

Latest

Showing posts with label UGC. Show all posts
Showing posts with label UGC. Show all posts

Tuesday, October 12, 2021

உதவிப் பேராசிரியர் பணிக்கு முனைவர் பட்டம் தேவையில்லை: 2023-ம் ஆண்டுவரை விலக்கு அளித்தது யுஜிசி

உதவிப் பேராசிரியர் பணிக்கு முனைவர் பட்டம் தேவையில்லை: 2023-ம் ஆண்டுவரை விலக்கு அளித்தது யுஜிசி

October 12, 2021 0 Comments
உதவிப் பேராசிரியர் பணிக்கு முனைவர் பட்டம் தேவையில்லை: 2023-ம் ஆண்டுவரை விலக்கு அளித்தது யுஜிசி  பல்கலைக்கழகங்கள், கல்லூரிகளில் உதவிப் பேராசி...
Read More

Thursday, September 16, 2021