4 மற்றும் 5 ஆம் வகுப்புகள் ஜனவரி முதல் மற்றும் இரண்டாம் வாரத்திற்குரிய பாடக்குறிப்பு (தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி கற்றல் விளைவுகள் எண்ணுடன்) - Kalviupdate

Latest

6 std Lesson plan

Click Here

7 std Lesson plan

Click Here

8 std Lesson plan

Click Here1-5 std guideCLICK HERE
9 std guide CLICK HERE
10 std guideCLICK HERE
11 std guideCLICK HERE
12 std guideCLICK HERE

Tuesday, January 3, 2023

4 மற்றும் 5 ஆம் வகுப்புகள் ஜனவரி முதல் மற்றும் இரண்டாம் வாரத்திற்குரிய பாடக்குறிப்பு (தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி கற்றல் விளைவுகள் எண்ணுடன்)

No comments:

Post a Comment