மருத்துவ விடுப்பு குறைந்தபட்சம் எத்தனை நாட்கள் எடுக்கலாம் ? RTI Reply - Kalviupdate

Latest

6 std Lesson plan

Click Here

7 std Lesson plan

Click Here

8 std Lesson plan

Click Here1-5 std guideCLICK HERE
9 std guide CLICK HERE
10 std guideCLICK HERE
11 std guideCLICK HERE
12 std guideCLICK HERE

Wednesday, November 24, 2021

மருத்துவ விடுப்பு குறைந்தபட்சம் எத்தனை நாட்கள் எடுக்கலாம் ? RTI Reply

 தகவல் : 1 அரசு நடுநிலைப்பள்ளியில் பணியாற்றும் பட்டதாரி ஆசிரியர் மற்றும் இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு மருத்துவரின் சாண்றின் பேரில் ருன்றந்தபட்சம் அனுமதிக்கும் மருத்துவ விடுப்பு எத்தனை நாட்கள் என்ற தகவல் தேவை.

 தகவல் : 2 அரசு நடுநிலைப்பள்ளியில் பணியாற்றும் பட்டதாரி ஆசிரியர் மற்றும் இடைறிலை ஆசிரியர்களுக்கு மருத்துவரின் சான்றின் பேரில் குறைந்தபட்சம் 3 நாட்கள் மருத்துவ விடுப்பு எடுக்க அனுமதி உண்டா என்ற தகவல் தேவை.

தகவல் : 3 தகவல் அளிக்கும் அரமவலரின் பெயர் மற்றும் பதவி பற்றிய தகவல் தேவை.


CM CELL Reply - Download here....

.com/img/a/

.com/img/a/

No comments:

Post a Comment